GHIDUL PACIENTULUI DE LA

SPITAL & POLICLINICA SFÂNTUL IOAN BAIA MARE

 

Accesarea serviciilor in cadrul Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare

Pentru serviciile de Spitalizare Continuă și de Zi sunt necesare următoarele:

 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul Național de Asigurări de Sănătate
 • Actul de Identitate

Pentru consultațiile in Ambulatoriu și investigațiile paraclinice:

 • Programare
 • Biletul de trimitere valabil
 • Cardul Național de Asigurări de Sănătate
 • Actul de Identitate

Accesarea serviciilor în cadrul Spital & Policlinica Sfântul Ioan, la cerere:

Pentru consultațiile în Ambulatoriu și investigațiile paraclinice:

 • Dovada achitării contravalorii serviciilor
 • Actul de Identitate

Asistența medicală în Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare se acordă în regim de:

 • spitalizare continuă

 • spitalizare de zi

Serviciile medicale spitalicești se acordă asiguraților pe baza recomandării de internare din partea medicului de familie, a medicului de specialitate din Ambulatoriul Integrat.

Este important să respectați orice instrucțiune specială pe care o primiți în legătură cu internarea dvs.; la solicitarea personalului vă rugăm să puneți la dispoziție datele de identitate corecte precum și actele ce demonstrează calitatea dvs. de asigurat.

In timpul spitalizării, s-ar putea să fie necesar transferul dvs. între secții. Acest lucru se va realiza cu scopul de a îmbunătăți calitatea îngrijirii dvs. sau a altor pacienți din spital. Facem apel la cooperarea dvs. in această privință. In cazul spitalizărilor de zi vă atragem atenția că acestea se fac pentru o procedura sau intervenție chirurgicală minoră ce nu necesită spitalizare in regim continuu deci nici costurile hoteliere nu se regăsesc in cadrul acestui tip de spitalizare.

Comunicați personalului spitalului numele, adresa și numărul de contact ale rudei dvs. cea mai apropiată.

Acte necesare pentru internare în Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare:

 • Cardul de Sănătate
 • Cartea de Identitate (Certificat de Naștere în cazul copiilor sub 14 ani)
 • Bilet de internare de la medicul specialist din cadrul Spitalului

Dovada calităţii de asigurat pentru diferite cazuri, după cum urmează:

Angajaţi:

 • adeverinţă de la locul de muncă

Pensionari:

 • cuponul de pensie din luna curentă sau cea precedentă (original sau xerocopie)

Şomeri:

 • adeverinţă sau xerocopie după carnetul de şomaj

Coasiguraţi (soţ, soţie, părinţi):

 • adeverinţă de coasigurat

Persoane fără venit şi fără calitate de coasigurat:

 • adeverinţă de la Circa Financiară sau de la Primărie că nu au avut nici un venit , respectiv adeverința de asistat social;
 • chitanţă ANAF sau adeverinţă de la Casa de Asigurări de Sănătate privind plata asigurării medicale

 Copii sub 14 ani:

 • xerocopie după Certificatul de Naştere şi xerocopie după buletinul mamei (sau al tatălui)
 • pentru copiii peste 14 ani - xerocopie după buletin (Cartea de Identitate) şi Adeverinţă de la şcoală

Elevi/studenți peste 18 ani:

 • pentru elevii/ studenţii între 18 - 26 ani - adeverinţă de la liceu/ facultate , sau carnet de student

Persoane cu handicap:

 • xerocopie după certificatul de persoană cu handicap sau cupon handicap

Persoane aflate în concediu de îngrijire a copilului sub 2 ani

 • xerocopie după decizia de concediu pentru îngrijirea copilului

Nota ! Fiecare pacient trebuie să completeze  Acordul informat al pacientului.

 

DREPTURILE PACIENTULUI

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat in cazul in care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferiță.
 • Pacientul are dreptul de a cere in mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o alta opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, in scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimțământul pacientului este obligatoriu in cazul participării sale in învățământul medical clinic si la cercetarea științifică.
 • Dreptul la confidențialitate
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Dreptul femeii la viață prevalează in cazul in care sarcina reprezinta un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 • Pacientul are dreptul la informații, educație și servicii necesare dezvoltării unei vieți sexuale normale și sănaătaății reproducerii, fără nici o discriminare.
 • Dreptul femeii de a hotărî dacă să aibă sau nu copii este garantat, cu excepția cazului in care sarcina reprezintă un factor de risc major și imediat pentru viața mamei.
 • Pacientul, prin serviciile de sănătate, are dreptul să aleagă cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii.
 • Orice pacient are dreptul la metode de planificare familială eficiente și lipsite de riscuri.
 • Drepturile pacientului la tratament și îngrijiri medicale.
 • In cazul in care furnizorii sunt obligați să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile in număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale. Se exceptează de la prevederile legale cazurile de urgență apărute în situații extreme.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.
 • Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.
 • Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

! Fiecare pacient trebuie să completeze un Acordul informat al pacientul

 

OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

 • Să acorde încredere deplină în tratamentul și ingrijirile recomandate
 • Să se comporte civilizat și politicos cu personalul medical
 • Să respecte și să păstreze ordinea și curățenia
 • Să respecte regulile de igienă personală zilnică, in cazul pacienților care nu își pot menține singuri igiena, personalul spitalului îi vor ajuta
 • Să-și exprime acordul cerut de personalul medical in situațiile prevăzute prin legislație
 • Să participe la vindecarea lor prin respectarea recomandărilor medicale și tratamentului și să respecte riguros ordininea interioară a unității
 • Să nu pretindă examene de laborator sau radiologice pe care medicul nu le consideră necesare
 • Durata spitalizării este decisă exclusiv de către medicul curant și medicul șef al secției, în funcție de situația medicală a pacienților
 • Dă accepte regimul alimentar recomandat de medic, chiar dacă diferă de mâncărurile cu care este obișnuit in familie
 • Să stea in spital atât timp cât este necesar, să nu insiste să rămână mai mult decât trebuie, iar dacă dorește externarea înainte de recomandarea medicului, aceasta se va face pe proprie răspundere și sub semnătură
 • Să nu consulte dosarul său medical pentru a evita neințelegerea unor temeni și să solicite informații doar personalului calificat
 • Pacienții nu au voie să facă copii pe orice fel de format după documentele medicale.
 • Fumatul este strict interzis, in caz contrar bolnavii vor fi externați
 • Să păstreze curățenia in saloane, integritatea echipamentuilui, curățenia in grupurile sanitare și să nu degradeze instalațiile, să nu arunce pansamente, vată și alte obiecte sau resturi alimentare.
 • Să umble in ținuta vestimentară îngrijită, decentă, când iese pe coridoare
 • Să respecte circuitele spitalului și să nu circule prin locurile interzise pacienților in vederea protecției proprii împotriva unor agenți patogeni sau noxe
 • Să nu provoace neînțelegeri sau altercații cu personalul medical sau alți pacienți
 • În situația in care există nemulțumiri, pacientul poate să facă reclamație scrisă sau se poate adresa medicului șef de secție sau conducerii spitalului
 • Orice fel de activități comerciale sunt strict interzise pe teritoriul spitalului
 • Pacienții au obligația să folosească containerele de deșeuri strict în conformitate cu destinația inscripționată pe acestea
 • Pacienții au obligația să respecte regimul selectiv de colectare a deșeurilor
 • Pacienții au obligația să evite risipa de apă și energie electrică
 • Pacienții au obligația să păstreze și să utilizeze în bune condiții mobilierul, lenjeria, obiectele sanitare și alte bunuri aflate în patrimoniul unității; deteriorarea acestora li se va imputa pacienților. În cazul în care prin nerespectarea obligațiilor prevăzute anterior se cauzează un prejudiciu material unității sanitare, pacientul și/sau aparținătorul în cauză va fi obligat să suporte toate cheltuielile ocazionate de refacerea sau remedierea patrimoniului distrus.
 • Este strict interzisă părăsirea secției fără avizul medicului curant/de gardă sau al asistentei medicale
 • Pacienților le este interzis să posede și să folosească pe durata internării echipamente electrocasnice ( cafetieră, televizor, radiator etc).
 • Pacienții pot să păstreze bunurile de valoare pe parcursul șederii în spital, în seiful destinat pacienților
 • La externare este obligatorie restituirea tuturor bunurilor care au fost primite de pacient la internare.
 • Pacienții au obligația de a anunța aparținătorii despre programul de vizite al spitalului.
 • Intrarea aparținătorilor pe secție este strict interzisă în afara programului de vizite. Intrarea aparținătorilor pe secție în timpul programului de vizită se va realiza strict în conformitate cu prevederile menționate în acest ghid.
 • Nici pacienții, nici aparținătorii nu au voie să fotografieze sau să filmeze în incinta spitalului.

 

CONDIȚII DE INTERNARE ÎN SPITAL & POLICLINICA SFÂNTUL IOAN BAIA MARE

Spitalizarea de zi acordată pacientului reprezintă o alternativă la spitalizarea continuă, pentru pacienții care nu necesită supraveghere medicală mai mare de 12 ore. Pot fi doar servicii medicale programabile. Se apelează la acest tip de spitalizare în cazurile în care diagnosticul nu poate fi stabilit iar tratamentul nu poate fi monitorizat în ambulatoriu. În aceste situații pacienții beneficiază de servicii medicale de spitalizare de zi în cadrul secțiilor spitalului. Pentru internarea de zi sunt necesare aceleași documente ca și pentru spitalizarea continuă. De asemenea, motivele spitalizării de zi sunt similare motivelor spitalizării continue, spitalizarea de zi nefiind un înlocuitor pentru evaluarea diagnostică în ambulatoriu.

Internarea pacienților transferați din alte unități spitalicești se realizează doar cu avizul prealabil al medicului șef de secție din secția către care este îndrumat pacientul, avizul medicului șef Terapie intensivă pentru pacienții care urmează să fie transferați în TI. În absența acestor avize nu se poate accepta transferul interspitalicesc al unui pacient.

Internarea cu spitalizare continuă/spitalizare de zi (cu programare)

Internarea în regim de spitalizare continuă se face pe baza programării prealabile, dacă nu este urgență medico-chirurgicală.

 • Bilet de trimitere de la medicul de familie/medicul din ambulatoriu, vizat de către medicul curant din secția/ compartimentul unde urmează a fi internat pacientul (parafă și semnătura medicului la rubrica Semnătura medicului + Cod parafă) și contrasemnat de medicul șef al secției. Pacientul va semna și data biletul de internare în locul desemnat. Biletul de trimitere trebuie să aibă data de emitere aceeași zi/ maxim 30 de zile înaintea datei internării. Biletele de internare eliberate cu mai mult de 30 de zile în avans nu sunt valide pentru
 • Cardul de sănătate al pacientului. În situația în care pacientul nu posedă card de sănătate, va prezenta dovadă de la casa de asigurări sau print din sistemul SIUI al casei de asigurări din care să reiasă că nu i s-a eliberat cardul. Dacă pacientului i s-a eliberat cardul de sănătate și acesta nu îl poate prezenta din varii motive (card pierdut, furat etc) internarea va fi refuzată pana la prezentarea cardului, urmând ca în cazul unei urgențe medicale pacientul să fie îndrumat către C.P.U. În această situație pacientul va putea fi internat după prezentarea adeverinței de la
 • Act doveditor al statutului de asigurat în funcție de categoria de asigurat (salariat – adeverință eliberată de angajator din care să reiasă că se virează contribuția la FNUASS și are calitate de asigurat pentru indemnizații și concedii medicale, pensionar – cupon de pensie, celelalte categorii, coasigurat, elev/student cu vârsta între 18-26 ani, liber profesioniști, persoană fizică autorizată etc.) – adeverință de asigurat eliberată de Casa de asigurare de care aparține, care să certifice calitatea de asigurat. Pacientul poate prezenta inclusiv print din sistemul SIUI al casei de asigurări.
 • Adeverința de salariat va avea conținutul prevăzut în legislația în vigoare, inclusiv mențiuni referitoare la numărul de zile de concediu medical. O adeverință incorectă sau incompletă va conduce la refuzul acordării concediului

În situația în care pacientul nu poate dovedi calitatea de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale doar în condiții de urgență medicală, prin intermediul C.P.U. La solicitarea pacientului care nu are calitatea de asigurat, se poate continua internarea, cu suportarea cheltuielilor aferente serviciilor medicale de către acesta.

 

Spital & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare vă pune la dispoziție la internare:

 • Pijamale/ cămașă de noapte, papuci, halat;
 • Articole de igienă personală (pastă și periuță de dinți, pieptene, aparat și pastă de ras, prosop, săpun, gel de duș + tot ce înseamnă produse de întreținere a igienei personale)
 • 3 mese zilnice în funcție de regimul alimentar recomandat de către medic ( sunt incluse tacâmuri de unică folosință, pahar apă/ceai);
 • Dulap/vestiar personal pe timpul șederii în clinica noastră;
 • Apă, ceai, cafea la discreție;
 • Televizor gratuit cu abonament FULL OPTION ( inclus Netflix).

Ce să aduceți cu dumneavoastră ?

 • Medicația recomandată de medicul curant;
 • Documente medicale anterioare relevante ( bilete externare spital, scrisori medicale, investigații medicale, radiografii, CT, RMN etc.).

Din motive de sănătate și igienă, vă rugăm să NU aduceți alimente, mâncare gătită în spital .

Tot ce aveți nevoie pe parcursul internării dumneavoastră în Spitalul Sfântul Ioan este asigurat de noi.

După vizarea documentelor de internare de către medicul curant, pacienților li se va înmâna consimțământul informat specific al secției, pe care au obligația să îl citească, completeze și semneze. Dacă au nelămuriri, pacienții vor întreba medicul curant în vederea obținerii răspunsurilor adecvate.

Pacientul va achita coplata (sau va fi exceptat conform prevederilor legale), urmând a primi ulterior chitanța doveditoare a plății. Ulterior, asistentul șef îi va da pe pacienți în grija asistentei de salon/sector, care îi va conduce la salon, îi va ajuta să se instaleze, iar un medic va completa foaia de observație.

Pe parcursul internării, echipa de îngrijire va fi formată din: medicul șef de secție, medicul curant, asistenta medicală de salon/sector, infirmiera de salon/sector. În funcție de afecțiune pot interveni și alți colaboratori – fizioterapeuți, kinetoterapeuți, psihologi etc.

Asistentul șef este responsabil de întreaga activitate a personalului mediu și auxiliar.

Pacienții sunt liberi să adreseze orice întrebare legată de starea lor de sănătate medicului curant. Medicul curant va stabili dieta pe care pacienții vor trebui să o urmeze pe timpul șederii în spital. Dieta este o componentă a protocolului terapeutic și pacienții au obligația să o respecte întocmai. Masa se servește după programul afișat în secție.

 

PROGRAM ȘI REGULI DE VIZITĂ

Vizitatorii, membrii de familie, colegii, prietenii sunt parte importantă din viața unui pacient.

Bunăstarea, însănătoșirea, comunicarea pacientului este întotdeauna pe primul loc.

Uneori, însă, pentru bunul mers al recuperării pacientului, pot fi impuse restricții pentru a se putea

asigura cel mai bun tratament și îngrijire pacientului.

Vă rugăm să respectați programul de vizită.

Medicii din secții vor asigura și consultații în ambulatoriul de specialitate după un program aprobat de conducerea spitalului.

Aparținătorii se vor conforma indicațiilor și restricțiilor venite din partea personalului medical. Personalul spitalului poate solicita aparținătorilor să se legitimeze și este obligația acestora să prezinte documentele solicitate.

Nu este permisă vizitarea pacienților în afara programului de vizite. În principiu, programul de vizite va fi organizat în așa fel încât să nu împiedice programul de lucru al spitalului și orarul de contravizite.

În funcție de diferite situații potențiale, programul de vizite se poate modifica la nivelul întregului spital sau doar al unor anumite secții, fapt care va fi adus la cunoștința pacienților.

În timpul programului de vizite este permis accesul câte unui singur vizitator o dată la un pacient și pentru maxim 15 minute.

Accesul pe sectoarele cu saloane este permis doar folosind ținuta de protecție cu halate de unică folosință și protecție pentru încălțăminte. În principiu, se recomandă ca aparținătorii să viziteze la salon doar pacienții nedeplasabili (greu deplasabili).

Vizitatorii se vor spăla pe mâini la intrarea si ieșirea din salon.

Din motive de igienă, vizitatorilor le este interzis să se așeze pe paturile de spital.

În saloanele cu mai mult de două paturi nu se vor putea vizita mai mult de doi pacienți simultan.

Pe secțiile de terapie intensivă accesul vizitatorilor, chiar și în intervalul de vizite, este permis doar cu acceptul medicului șef de secție și doar cu echipament corespunzător (halat, protecție pentru încălțăminte). În timpul vizitei în sectoarele de terapie intensivă telefoanele mobile vor fi obligatoriu oprite.

Prin excepție de la regulile de mai sus, în cazul pacienților în stare gravă sau terminală, indiferent de secție/ compartiment, cu avizul expres al medicului șef de secție, familia (soț, soție, copii, părinți, frați/surori) are dreptul de a vizita pacientul indiferent de oră sau poate solicita prezența permanentă lângă pacient a unui membru al familiei dacă condițiile din secție permit acest lucru.

În caz contrar, se va permite accesul membrilor familiei la pacient în mod periodic, asigurându-se un spațiu de așteptare adecvat în vecinătatea secției.

Pe durata vizitei, atât pacienții cât și aparținătorii au obligația să mențină un ton scăzut al conversației, pentru a nu deranja alți pacienți.

Este strict interzis pentru aparținători să aducă pacienților băuturi alcoolice, țigări, alimente. Este strict interzis aparținătorilor să fumeze sau să consume băuturi alcoolice pe durata vizitei.

Este strict interzis accesul în spital al aparținătorilor cu afecțiuni de tip infecto-contagios.  In situația unei epidemii declarate sunt total interzise vizitele la pacienții internați;

Pacienții nu au dreptul să primească pe secție vizite ale unor copii sub 14 ani. De asemenea, vizitele copiilor între 14 și 18 ani se vor efectua doar însoțiți de un adult.

Personalul spitalului are dreptul de a împiedica accesul anumitor vizitatori la pacienți, în condițiile în care aceștia nu respectă prevederile prezentului ghid, au un comportament neconform față de pacienți sau personalul medical sau denotă o atitudine improprie (vestimentație neconformă etc).

Nu este permisă rămânerea aparținătorilor peste noapte în spital, cu excepția celor care au pentru această perioadă aprobarea expresă de la medicul șef de secție din secția în care are pacientul internat. În cazuri speciale (pacienții care necesită îngrijiri permanente, nedeplasabili etc), cu avizul șefului de secție, aparținătorii pot rămâne în permanență alături de pacienți, dacă există condiții hoteliere în acest sens. În aceste situații, aparținătorii vor avea ținută de spital și vor respecta întocmai regulamentul spitalului. Aparținătorii vor colabora cu echipa medicală în vederea îngrijirii pacientului, urmând întocmai recomandările și indicațiile personalului spitalului. Încălcarea acestor prevederi va duce la anularea de îndată a acestor facilități.

Este strict interzis accesul aparținătorilor în anumite spații ale spitalului (blocuri operatorii, sterilizare, laboratoare, depozite, stația de oxigen, precum și în orice alte zone stabilite de conducerea spitalului. În cazul în care aparținătorii refuză să îndeplinească solicitările personalului spitalului, va fi solicitat sprijinul pazei sau, după caz, al poliției.

Este interzis accesul în incinta spitalului a persoanelor care au asupra lor obiecte contondente sau tăietoare (ex cuțite, topoare) armament, muniții, explozibili, substanțe toxice, stupefiante sau alte instrumente care pot pune în pericol viața, integritatea corporală sau sănătatea pacienților sau a personalului spitalului ori a patrimoniului instituției.

 

EXTERNAREA PACIENTULUI

În funcție de evoluția pacientului internat, medicul curant va stabili data externării. Medicul curant, împreună cu medicul șef de secție, sunt singurii care decid momentul externării unui pacient, în funcție de criterii medicale și de starea de sănătate a pacientului.

Decizia de externare va fi comunicată pacientului cu 24 ore anterior externării. Anunțați-vă familia sau ruda cea mai apropiată de externarea dvs. Dacă nu aveți mijloace personale (telefon mobil) pentru acest lucru, solicitați ajutorul personalului spitalului.

Medicii care își desfășoară activitatea în spital au obligația ca, la externarea pacientului, să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, scrisoarea medicală și biletul de externare din spital, care să conțină descrierea succintă a manevrelor diagnostice și terapeutice efectuate pe durata internării, evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării și indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului), informații care trebuie să se regăsească și în foaia de observație clinică generală ca epicriză.

Recomandările privind tratamentul la domiciliu, regimul alimentar, regimul de viață și de muncă sunt explicate de medicul curant. Dacă este cazul, medicul curant va comunica pacientului intervalul până la următoarea consultație.

Mediul curant va finaliza actul medical inclusiv prin eliberarea la externare a prescripției medicale pentru medicamente cu sau fără contribuție personală nou recomandate în episodul actual de spitalizare și, după caz pentru unele materiale sanitare, dispozitive medicale sau servicii de îngrijire medicală la domiciliu, respectiv eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă în situația în care concluziile examenului medical impun acest lucru și pacientul face dovada dreptului de a beneficia de concediu medical.

 

La externarea din spital pacientul va primi următoarele documente medicale:

 • Biletul de externare, completat, semnat și parafat de medicul curant și de medicul șef de secție, având aplicată ștampila spitalului
 • Scrisoarea medicală către medicul de familie, semnată și parafată de medicul curant, având aplicată ștampila spitalului
 • Rețeta/rețetele medicale (dacă este nevoie)
 • Certificatul de concediu medical (dacă este nevoie)
 • Alte materiale educative (ex. Fișa dietetică sau de conduită) (dacă este nevoie)
 • Trimiteri către alte specialități (dacă este nevoie)
 • Decont de cheltuieli

Dacă pacientul nu prezintă actele necesare, la externare nu se vor elibera prescripții compensate sau concedii medicale. De asemenea, prescripție medicală compensată se va elibera doar dacă pe biletul de internare este specificat faptul că pacientul nu a primit rețetă compensată în ultimele 30 de zile.

După înmânarea documentelor, pacientului i se vor returna bunurile personale depozitate la spital și i se va permite să se schimbe în hainele de exterior.

În cazul pacientului care nu se poate deplasa singur, acesta este însoțit până la ieșirea din spital de o infirmieră, de unde va fi preluat de către familie sau însoțitori.

EXTERNAREA LA CERERE

Pacientul poate părăsi spitalul la cerere, după ce în prealabil a fost înștiințat de consecințele posibile asupra stării lui de sănătate. Pentru a fi externat la cerere, pacientul și/sau aparținătorii vor menționa această solicitare în FOCG și vor semna, iar medicul curant va menționa situația, cu justificări, după care va contrasemna și parafa.

Externarea la cerere nu se aplică în cazul bolilor infectocontagioase transmisibile sau în alte situații prevăzute de lege.

 

EXTERNAREA PRIN TRANSFER INTERSPITALICESC

Bolnavul poate fi transferat într-un alt spital, fie la solicitarea pacientului, fie pentru completarea/continuarea procesului de îngrijire medicală, asigurându-se în prealabil, în mod obligatoriu, locul (unitatea sanitară și numele medicului) și documentația necesară și, dacă este cazul, mijlocul de transport.

Atunci când transferul la o altă unitate spitalicească se realizează la solicitarea familiei, aceștia au obligația de a pune în contact (telefonic) medicul curant cu medicul care va prelua pacientul înainte de completarea documentelor de externare. Este obligatoriu să se facă dovada acordului directorului medical al unității sau seful de sectie în care se dorește transferul. În absența acestei confirmări telefonice, medicul curant va refuza să completeze documentele de transfer interspitalicesc, deoarece transferul nu se poate realiza fără acceptul unității medicale care urmează să primească pacientul. Dacă familia insistă în sensul externării pacientului, atât pacientul cât și aparținătorii vor semna solicitarea în FOCG iar medicul curant va completa documente de externare la cerere.

 

 TRANSPORT ȘI ACCES

Este strict interzis pacienților sau aparținătorilor să ocupe locurile de parcare din incinta spitalului, care sunt alocate exclusiv personalului medical sau echipajelor de urgență.

În cazul pacienților nedeplasabili care se prezintă la spital pentru internare programată, este permis accesul cu autoturismul în vederea internării pacientului, dar fără a se depăși un maxim de 10 minute.

În cazul preluării pacienților nedeplasabili care se externează, aparținătorii vor avea acces cu autoturismul personal, dar staționarea autoturismului în incinta spitalului nu va depăși 5 minute.

Accesul în spital este strict interzis cu aparatură de înregistrare audio-video și foto cu excepția situațiilor în care există acordul explicit al conducerii spitalului și în prezența purtătorului de cuvânt al instituției.

Folosirea telefoanelor mobile sau a stațiilor de emisie-recepție este interzisă la etajele cu pacienți sau în preajma zonelor de tratament a acestora deoarece interferențele electromagnetice pot bruia echipamentul medical esențial care monitorizează starea pacienților.

Vă rugăm să luați la cunoștință faptul că un comportament neadecvat din partea rudelor sau pacienților nu va fi tolerat. in cazul unei astfel de situații, paza sau gardianul vor fi chemați.

 

FACILITĂȚILE SPITALULUI & POLICLINICII SFÂNTUL IOAN BAIA MARE

Programul de masă

Veți avea la dispoziție un meniu. Dacă urmați o dietă specială, trebuie să informați medicul curant sau asistenta medicală care se ocupa de dvs. Mesele sunt servite la orele următoare :

Micul dejun: 8:00

Prânz: 13:00

Cina: 17:30– 18:00

Mesele în sistem catering sunt servite în salon pentru a oferi tot confortul de care au nevoie pacienții noștri înainte și după eventualele intervenții chirurgicale.

La internare pacientului ii se va face o anamneza, pe baza careia se vor consemna in FOCG posibile intolerante la alimente.

Cazarea pe durata internării

Sistem de cazare în regim hotelier cu toate dotările: televizor flatscreen cu Netflix full option, saloane primitoare, igienă maximă, obiectele de primă necesitate asigurate toate de către spitalul nostru.

 

ACCESUL LA INFORMARE

Pe durata tratamentului, trebuie să vă simțiți liber să discutați despre condiția dvs. cu doctorul, asistenta, asistentul social sau terapeutul. Acesta va oferi explicații și va permite să-i adresați întrebări sau să căutați lămuriri referitoare la orice subiect care vă poate fi neclar.

În principiu, Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare are toate facilitățile necesare pentru precizarea unui diagnostic și pentru conducerea adecvată a tratamentului.

 

INFORMAȚII UTILE

COMUNICAREA SUGESTIILOR/ RECLAMAȚIILOR

În vederea perfecționării actului de îngrijire, Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan Baia Mare este deschis la sugestiile făcute de pacienți. Acestea pot fi făcute verbal, către medicul curant, asistenta de sector, medicul șef de secție, asistentul șef sau prin audiență către conducerea spitalului, sau în scris.

În cazul în care pacienții nu sunt mulțumiți de calitatea unui tratament sau de orice alt aspect privind calitatea serviciilor pe care le-au primit, pot alege să facă o propunere în vederea îmbunătățirii serviciilor pe care le oferim sau să facă o plângere în care să menționeze nemulțumirea cu privire la calitatea acelui tratament sau serviciu primit.

Plângeri se pot face de către pacienți atunci când au fost sau ar putea fi afectați în vreun fel de un serviciu de care au beneficiat sau care le-a fost refuzat în spital. De asemenea, se pot face plângeri în numele altei persoane numai dacă respectivul petent are mandatul persoanei în cauză.

Personalul spitalului nostru depune toate eforturile pentru ca toți pacienții să fie mulțumiți de serviciile  medicale oferite, cât și de rezolvarea situațiilor în care apar nemulțumiri. Reclamațiile, sugestiile pot fi transmise în scris prin e-mail sau la externare, atunci când vi se înmânează un chestionar de satisfacție pe care ne dorim foarte mult să îl completați pentru a putea avea o viziune cât mai amplă a impresiei dvs despre serviciile medicale/personalul spitalului ce v-au fost oferite.

Toate sugestiile și reclamațiile pacienților sunt analizate cu atenție de managerul spitalului, împreună cu ceilalți membri din echipa de conducere. De la caz la caz, situațiile reclamate de pacienți sunt rezolvate la nivelul conducerii spitalului.

Pacienții pot, de asemenea, să își exprime satisfacția și aprecierea pentru serviciile primite în cadrul Spital & Policlinica Sfântul Ioan, mulțumirile fiind un element important pentru creșterea calității serviciilor în viitor. Mulțumirile pot fi adresate nominal sau membrilor unei echipe de profesioniști care au îngrijit pacientul.

 

PRELUCRAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Spitalul & Policlinca Sfântul Ioan Baia Mare  prelucrează datele personale ale pacienților, conform GDPR, in scopul înregistrării pacienților, stabilirii diagnosticului și al tratamentului adecvat, monitorizarea stării de sănătate după externare, evaluării gradului de satisfacție al pacienților/aparținătorilor și pentru decontarea serviciilor medicale furnizate, de către Casa județeană de sănătate Maramureș și totodată de către Ministerul Sănătății.

Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan întreprinde măsuri de protejare a sistemelor informatice de prelucrare a datelor pacienților și de limitarea și securizarea accesului la bazele de date.

Formular informare pacient prelucrare date cu caracter personal Spital & Policlinica Sfantul Ioan

Suntem aici pentru pacienții noștri!