Formular informare pacient prelucrare date cu caracter personal Spital & Policlinica Sfantul Ioan

GDPR

Datele cu caracter personal sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiți identificat. Această notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și legislația actuală*), în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate.

*) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare.

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative și de siguranță, precum și privind libera circulație a acestor date.

Sunteţi obligat(ă) să comunicaţi datele dvs. cu caracter personal şi medical, acestea fiind necesare pentru furnizarea de către Spitalul & Policlinica Sfântul Ioan a serviciilor medicale specifice patologiei pacientului.

Menţionăm că:

  1. În Spital & Policlinica Sfântul Ioan se utilizează modelele de consimţământ informat scris pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate, în conformitate cu legislația în vigoare, avizate de către Comisia de Etică pentru studiul clinic al medicamentului care funcţioneză Spital & Policlinica Sfântul Ioan.
  2. Pentru activităţi de diagnostic şi tratament medical, se utilizează modelele de consimţământ informat scris, specifice fiecărei secţii clinice/laborator, avizate de Comisia de Etică pentru studiul clinic al medicamentului din cadrul Spitalul& Policlinica Sfantul IOAN şi aprobate de conducerea spitalului.

Refuzul pacientului privind furnizarea datelor cu caracter personal nu va afecta calitatea îngrijirii şi tratamentului de care beneficieză în Spital & Policlinca Sfântul Ioan.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor  destinatari  :

  1. Ministerul Sănătăţii – Direcţia de Sănătate Publică Maramureș, Agenţia Naţională de Transplant, Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, Ministerul Sănătăţii – Centrul Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Maramureș,companii de asigurari private.
  2. Administratorilor autorizaţi ai Registrelor naţionale de boli, prevăzuţi de legislaţia în vigoare (ex. Registrul Naţional de Transplant), cu avizul conducerii Spital & Policlinica Sfântul Ioan.
  3. Mass-media, numai cu acordul pacientului, cu respectarea Legii nr. 46/2003 a drepturilor pacientului şi a Regulamentului Intern al Spital & Policlinica Sfântul Ioan.
  4. Alte instituții publice și/sau organe judiciare (IML, ITM, Inspectorate de poliție, Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești, instanțele de judecată, societăți de asigurări etc.)

Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în care persoana vizata şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul, atâta timp cât acest consimţământ nu a fost retras, precum şi cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent.
Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate.

În situaţiile în care se solicită informaţii cu caracter confidenţial, unitatea noastră are obligaţia să asigure respectarea cadrului legal privind furnizarea acestora.

În situaţiile în care datele referitoare la viaţa privată, familială a pacientului influenţează pozitiv stabilirea diagnosticului, tratamentul sau îngrijirile acordate, instituţia noastră le pot utiliza, dar numai cu consimţământul acestora, fiind considerate excepţii cazurile în care pacienţii reprezintă pericole pentru ei înşişi sau pentru sănătatea publică.

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Ministerul Sănătății poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și funcționare a sistemului de sănătate și de monitorizare, control și evaluare a activităților instituțiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației și în scopuri statistice. Ministerul Sănătății poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienți și foști pacienți ai instituțiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătății nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate).

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparținători. Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăți în funcționarea instituțiilor medicale, precum și organizării și furnizării serviciilor medicale.

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate [date sensibile conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și legislația actuală] sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului și prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului profesional.

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră și persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului.

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a solicita operatorului accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanței de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura Spital & Policlinica Sfântul Ioan.